Vedtægter

Ændret senest på generalforsamlingen november 2018.

§1 Foreningens formål er :

 

 • At varetage medlemmernes jagtlige interesser i enhver henseende.
 • At højne medlemmernes jagtetik og jagtens omdømme.
 • At søge vildtbestanden bevaret og forøget ved udøvelse af hensynsfuld jagt.
 • At anskaffe og udsætte levende vildt til blodfornyelse og foretage vinterfodring.
 • At samarbejde med andre jagtforeninger eller personer til fremme af vildtets sag.
 • At tilplante gamle mergelgrave o.l. til erstatning af remisser, såfremt sådanne ikke findes i fornøden mængde.
 • At forfølge krybskytter og anden ulovlig jagtudøvelse.
§2 Medlem af foreningen kan enhver uberygtet person blive, som har almen interesse for jagt og/eller vildtpleje og som gennem medlemskab ønsker at støtte foreningen.

 

Foreningen har følgende medlemskategori:

 • Ordinære medlemmer (O) er medlemmer af Danmarks Jægerforbund og modtager medlemsbladet Jæger.
 • Husstands medlemmer (H). Første medlemskab i husstanden skal være et ordinært medlemskab. Øvrige kan få et husstands medlemsskab til et reduceret kontingent, og uden bladet Jæger. Det er en forudsætning at alle bor på samme adresse, og alle skal være medlem af samme lokalforening. Hvis det ordinære medlemskab ophører, vil husstandsmedlemskabet automatisk ophøre.
 • Ungdoms medlemmer (U) skal være under 25 år. Ungdomsmedlemskabet ophører automatisk pr. 1. januar i det år vedkommende fylder 25 år. Medlemmer kan kun registreres som ungdomsmedlem, hvis foreningen får oplyst fødselsår og eventuel dato.
 • Senior medlemmer (S). Ordinære medlemmer kan, i det år de fylder 65, efter anmodning overføres til seniormedlem til reduceret kontingent.
 • Kursist medlem (K). Elever på jagtkurser kan optages som K-medlem.
 • Ekstraordinære medlemmer (X). Skal være medlemmer af en anden forening under Danmarks Jægerforbund. Ophører automatisk når det ordinære medlemsskab ophører.

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Kassereren fører og opbevarer medlemslisten.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til foreningen inden en 1. januar.

§3

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i 4. kvartal af kalenderåret og indkaldes med 21 dages varsel gennem skrivelse til hvert medlem eller på foreningens hjemmeside.
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det hos formanden, alt under indvarsling som foran nævnt.
Enhver generalforsamlings beslutning træffes efter almindelig stemmeflertal, se dog §5 og §9.

§4

Bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling består af 7 medlemmer, der vælges for en 3 årig periode.
Bestyrelsen afgår med 2 til 3 medlemmer hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer, og fordeler øvrigt arbejdet mellem sig.
Bestyrelsen kan under ansvar nedsætte udvalg af menige medlemmer.
På den ordinære generalforsamling vælges tillige 2 revisorer, og en suppleant der skiftevis er på valg hvert andet år, til at revidere regnskabet, der løber fra 1. juli til 30. juni og hvert år forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling fastsætter det årlige kontingent i forhold til kontingentet til Danmarks Jægerforbund.
På den ordinære generalforsamling vælges indtil 3 suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter antal suppleanter fra år til år. Suppleanter inviteres til at deltage i bestyrelsens møder, men uden stemmeret.

§5 Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer (formand, næstformand og kasserer), hvor tegningsretten udøves af 2 i forening.
§6 Forslag til forandring eller tillæg til lovene skal indgives til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen, på hvilken forslaget forelægges og må vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Øvrige forslag skal være formanden i hænde mindst 6 dage inden generalforsamlingens afholdelse og kan vedtages med simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer.
§7 Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen har ret til at indstille et medlem til eksklusion af foreningen. Sagen om eksklusion skal forelægges generalforsamlingen og Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse til afgørelse.
§8 Ethvert medlem af foreningen er pligtig til at angive al ulovlig jagt, herunder jagt uden medbragt jagttegn, for bestyrelsen og være denne behjælpelig med at tilvejebringe de til sagens pådømmelse fornødne beviser, herunder til på anfordring at møde som vidne i retten.
§9 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen.
Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for lokalforeningens forpligtelser. Alle medlemskategorier nævnt i §2 har tale og stemmeret på Danmarks Jægerforbunds kredsmøder, samt ret til juridisk bistand m.v.
§10 Opløsningen af foreningen kan kun finde sted, når beslutning herom træffes af mindst 3/4 af de afgivne stemmer på hver af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 10 dages mellemrum. Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuel formue og løsøre Danmarks Jægerforbund, der forvalter disse i henhold til vedtægterne.
§11 Våbenpåtegning.

 

 1. Har jagtforeningen flugtskydning på programmet kan politiet godkende jagtforeningen til at give våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.
 2. Jagtforeningen kan kun godkendes til at give våbenpåtegning når;
  1. Bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne om vandel og personlige forhold fastsat i våbenbekendtgørelsen.
  2. Bestyrelsesmedlemmerne forpligtiger sig til at tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.
  3. Det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.
 3. En våbenpåtegning kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.
 4. Ansøgning om samtykke til at give våbenpåtegning på medlemsbevis og godkendelse af det enkelte medlem til at opnå våbenpåtegn indgives på særlige blanketter. Ansøgningerne sendes til politiet.
 5. Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som fremgår af våbenpåtegningen.
 6. Når jagtforeningen er godkendt til at udstede våbenpåtegninger skal bestyrelsen holde politiet underrettet om foreningens hjemsted og udskiftninger i bestyrelsen, således at politiet til enhver tid er underrettet om den siddende bestyrelses sammensætning.
 7. En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af jagtforeningen ophører, eller hvis foreningens godkendelse fra politiet bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politiet, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.”
Således vedtaget på den konstituerende generalforsamling 24. marts 1939, samt ændret på følgende ordinære generalforsamlinger 8. februar 1971, 28. januar 1986, 29. januar 1992, 7. februar 2001, 23 november 2006, 19. november 2008, 21. november 2012, 21. november 2015, november 2016, 19 november 2018.
Formand Kirsten Skovsby