Generalforsamling

18. november 2019 kl. 19 – 21:00

Har du forslag eller emner du mener vi skal behandle skal de indsendes til formanden, eller henvend dig til et bestyrelsesmedlem
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Foreningen er vært til en kop kaffe med kage.
Generalforsamlingen afholdes på Sognegården i Asminderød.
Chr. Berthelsens pokal for god jægerindsats uddeles på generalforsamlingen.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning og orientering fra udvalgsformænd
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2019/2020
 5. Orientering om Langstrup Flugtskydebane
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen (3 år):
   Kirsten Skovsby            -på valg, modtager genvalg
   Ingemann Klausen
   Poul Jespersen               -på valg, modtager genvalg
   Nicolai Hassenkamm   -på valg
   Ole Høyer
   Svend Stave
   Linda Munck
 6. Valg af revisorer (2 år)
  Carl Søren Christiansen        -på valg, modtager genvalg
  Erik V. Madsen
 7. Valg af revisorsuppleanter (1år)
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1år)
  Peter Hammershøj    -på valg, modtager genvalg
  John Norrie                 -på valg, modtager genvalg
  Erik V. Jensen              -på valg, modtager genvalg
 9. Behandling af indkomne forslag.
 10. Valg af delegerede til kredsmødet i februar/marts 2020
 11. Lodtrækning til eventuelle pladser på jagter i statsskoven i 2020
 12. Tema DJ forslag til ny struktur
  https://www.jaegerforbundet.dk/media/13294/strukturudvalgets-forslag.pdf
 13. Eventuelt