Generalforsamling

18. november 2019 kl. 19 – 21:00

Har du forslag eller emner du mener vi skal behandle skal de indsendes til formanden, eller henvend dig til et bestyrelsesmedlem
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Foreningen er vært til en kop kaffe med kage.
Generalforsamlingen afholdes på Sognegården i Asminderød.
Chr. Berthelsens pokal for god jægerindsats uddeles på generalforsamlingen.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning og orientering fra udvalgsformænd
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2021
 5. Orientering om Langstrup Flugtskydebane
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (3 år):
  Kirsten Skovsby            -på valg, modtager genvalg
  Ingemann Klausen
  Poul Jespersen               -på valg, modtager genvalg
  Nicolai Hassenkamm   -på valg, modtager ikke genvalg
  Ole Høyer
  Svend Stave
  Linda Munck
 7. Valg af revisorer (2 år)
  Carl Søren Christiansen        -på valg, modtager genvalg
  Erik V. Madsen
 8. Valg af revisorsuppleanter (1år)
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1år)
  Peter Hammershøj    -på valg, modtager genvalg
  John Norrie                 -på valg, modtager genvalg
  Erik V. Jensen              -på valg, modtager genvalg
 10. Behandling af indkomne forslag.
 11. Valg af delegerede til kredsmødet i februar/marts 2020
 12. Lodtrækning til eventuelle pladser på jagter i statsskoven i 2020
 13. Tema DJ forslag til ny struktur
  https://www.jaegerforbundet.dk/media/13294/strukturudvalgets-forslag.pdf
 14. Eventuelt