Generalforsamling

19. november 2018 kl. 19 – 21:00

Har du forslag eller emner du mener vi skal behandle skal de indsendes til formanden, eller henvend dig til et bestyrelsesmedlem
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Foreningen er vært til en kop kaffe med kage.
Chr. Berthelsens pokal for god jægerindsats uddeles på generalforsamlingen.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning og orientering fra udvalgsformænd
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2018
 5. Orientering om Langstrup Flugtskydebane
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (3 år):
  Kirsten Skovsby
  Ingemann Klausen       -på valg, modtager genvalg
  Poul Jespersen,
  Nicolai Hassenkamm
  Ole Høyer                      -på valg, modtager genvalg
  Svend stave
  Linda Munck
 7. Valg af revisorer (2 år)
  Carl Søren Christiansen
  Jürgen Johannesen       -på valg, modtager ikke genvalg
 8. Valg af revisorsuppleanter (1år)
  Erik V. Madsen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1år)
  Peter Hammershøj
  John Norrie
  Erik V. Jensen
 10. Behandling af indkomne forslag.
 11. Valg af delegerede til kredsmødet i februar/marts 2019
 12. Lodtrækning til eventuelle pladser på jagter i statsskoven i 2019.
 13. Eventuelt