Generalforsamling

16. november 2020 kl. 19 – 21:00

Har du forslag eller emner du mener vi skal behandle skal de indsendes til formanden, eller henvend dig til et bestyrelsesmedlem
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Foreningen er vært til en kop kaffe med kage.
Generalforsamlingen afholdes på Sognegården i Asminderød.
Chr. Berthelsens pokal for god jægerindsats uddeles på generalforsamlingen.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning og orientering fra udvalgsformænd
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2021
 5. Orientering om Langstrup Flugtskydebane
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (3 år):
  Kirsten Skovsby
  Ingemann Klausen
  Poul Jespersen
  Nicolai Hassenkamm
  Ole Høyer
  Svend Stave
  Petr Hammershøj
  Linda Munck
 7. Valg af revisorer (2 år)
  Carl Søren Christiansen
  Erik V. Madsen
 8. Valg af revisorsuppleanter (1år)
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1år)
  John Norrie                 -på valg, modtager genvalg
  Erik V. Jensen              -på valg, modtager genvalg
 10. Behandling af indkomne forslag.
 11. Valg af delegerede til kredsmødet i februar/marts 2021
 12. Lodtrækning til eventuelle pladser på jagter i statsskoven i 2021
 13. Tema DJ forslag til ny struktur
  https://www.jaegerforbundet.dk/media/13294/strukturudvalgets-forslag.pdf
 14. Eventuelt