Generalforsamling

2. juni 2021 kl. 19 – 21:00

Har du forslag eller emner du mener vi skal behandle, skal de indsendes til formanden, eller henvend dig til et bestyrelsesmedlem.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Foreningen er vært til en kop kaffe med kage.


Generalforsamlingen afholdes i Fredensborghallen (i cafeen) på Kastanievej 18, 3480 Fredensborg
Dette er under forudsætning af, at Corona restriktionerne tillader det den 2. juni!

Hold dig derfor opdateret på vores hjemmeside for eventuelle ændringer!

Chr. Berthelsens pokal for god jægerindsats uddeles på generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og orientering fra udvalgsformænd
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent for 2021
5. Orientering om Langstrup Flugtskydebane
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (3 år):
Kirsten Skovsby (modtager ikke genvalg grundet flytning)
Ingemann Klausen
Poul Jespersen
Ole Høyer
Svend Stave (modtager genvalg)
Peter Hammershøj
Linda Munck (modtager genvalg)
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1år):
John Norrie (modtager genvalg)
Erik V. Jensen (modtager ikke genvalg)

8. Valg af revisorer (2 år):
Carl Søren Christiansen (modtager genvalg)
Erik V. Madsen
9. Valg af revisorsuppleanter (1år):
Peter Lundahl (modtager genvalg)
10. Behandling af indkomne forslag
11. Valg af delegerede til kredsmødet den 19. juni 2021 kl. 9:30-16:00 i Slangerup Idræts- og
Kulturcenter
12. Lodtrækning til eventuelle pladser på jagter i statsskoven i 2021
13. Eventuelt