Ekstraordinær Generalforsamling 24. april 2023 – Referat

Ekstraordinær Generalforsamling 24. april 2023 – Referat

Ekstraordinær Generalforsamling

Asminderød Grønholt Jagtforening den 24. april 2023

 

Velkommen fra formanden:

Glædeligt at se så mange, 30 fremmødte.

Valg af dirigent og referent

Så går vi over til den formelle generalforsamling, hvor første punkt på dagsordenen er valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Steen Hay Simonsen, jeg skal høre om der er andre forslag? Steen er valgt til dirigent.

Som referent udpeges Linda Munck.

 

Forslag til ændring af vedtægter         

Kasserer Christian Færch gennemgår forslaget:

En kort forklaring. Vedtægterne har gennem årene gennemgået en del ændringer. Bestyrelsen mener derfor, at det er hensigtsmæssigt, at foretage en generel revision for at få en bedre struktur af vedtægterne, således at de bliver mere overskuelige.

På et par punkter er der tale om egentlige ændringer:

 • Regnskabsåret ændres fra at dække perioden 1. juli til 30. juni til at være kalenderårsregnskab. Som overgangsperiode afsluttes indeværende regnskab 30. juni 2023 med ordinær generalforsamling i 4. kvartal 2023. Næste regnskabsår vil dække 1. juli til 31. december 2023 med ordinær generalforsamling i 1. kvartal 2024.
 • Der indsættes en paragraf, som beskriver reglerne for en eventuel fusion med en anden jagtforening. Derved undgås en eventuel diskussion, om det skal følge bestemmelserne om vedtægtsændring eller bestemmelserne om opløsning af foreningen.

Ovennævnte ændringer er forhåndsgodkendt af Danmarks Jægerforbund.

Dirigenten bemyndiges til at underskrive en revidering af vedtægterne såfremt Danmarks Jægerforbund måtte ønske en justering af ovenstående.

Afstemning om forslag til ændring af vedtægterne: Alle fremmødte stemmer for forslaget !

  

Forslag om fusion med Tikøb Jagtforening

Christian Færch gennemgår forslaget:

 • Aftalens parter er Asminderød Grønholt Jagtforening (herefter ”AGJ”), CVR 37864323 og Tikøb Jagtforening (Herefter ”TIJ”), CVR 41693681
 • AGJ og TIJ har indgået følgende aftale om fusionering af de to foreninger. Aftalen er først gyldig, når begge foreninger har godkendt den iht deres vedtægter.

Denne godkendelse skal ske senest den 1. juli 2023, i modsat fald bortfalder aftalen uden nogen form for kompensation til den anden part.

Fusionsvilkår:

 • Fusionen træder i kraft den 1. juli 2023
 • AGJ er den fortsættende forening, og fortsætter under navnet Asminderød Grønholt Jagtforening
 • Vedtægterne for den fortsættende forening er de for AGJ gældende
 • AGJ’s seneste godkendte regnskab. Der er ikke i den efterfølgende periode sket betydende ændringer af AGJ’s økonomiske situation og finansielle stilling
 • AGJ har ud over de i regnskabet anførte aktiver, aktiverne anført i ”aktivliste”
 • AGJ har ingen forpligtelser ud over de i regnskabet anførte
 • TIJ’s seneste godkendte regnskab. Der er ikke i den efterfølgende periode sket betydende ændringer af TIJ’s økonomiske situation og finansielle stilling
 • TIJ har ud over de i regnskabet anførte aktiver aktiverne anført i ”aktivliste”
 • TIJ har ingen forpligtelser ud over de i regnskabet anførte
 • TIJ skal opsige lejemålet på grunden beliggende Gørlundevej 6B, 3140 Ålsgårde og afhænde det på grunden værende hus
 • TIJ skal drage omsorg for opsigelse af bankkonti
 • TIJ skal overføre alle bankbeholdninger og kontantbeholdninger til AGJ’s bankkonto 3544 3544051415
 • TIJ skal opsige alle indgåede aftaler til ophør snarest efter fusionsdatoen
 • Begge parter er bekendt med den verserende retssag om den fælles skydebane
 • TIJ’s medlemmer har samme rettigheder i den fortsættende forening som AGJ’s. TIJ tildeles ikke i forbindelse med fusionen plads i bestyrelsen for den fortsættende forening

Afstemning om forslag til fusion med Tikøb Jagtforening: Alle fremmødte stemmer for forslaget !             

Ved fusionens endelige godkendelse og gennemførelse vil Tikøbs medlemmer blive budt velkommen af Asminderød Grønholt Jagtforening.

Efter fusionens gennemførelse afholder Langstrup Aktivitetscenter for Jagt og Natur Generalforsamling hvor vedtægtsændringer og andre formalia vil blive gennemgået.

 

Eventuelt:

Intet under punktet.

 

Godkendt af dirigent: Steen Hay Simonsen