Udkast til nye vedtægter på ekstraordinær generalforsamlingen den 24. april 2023.

Udkast til nye vedtægter på ekstraordinær generalforsamlingen den 24. april 2023.

Vedtægter

for Asminderød-Grønholt Jagtforening

1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Asminderød-Grønholt Jagtforening (herefter ”Foreningen”)
1.2 Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune


2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for Foreningen.
2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for Foreningens forpligtelser.

3 Formål og opgaver
3.1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes jagtlige interesser og give dem den bedst mulige jagt- og naturoplevelse samt naturforståelse

 

 

4 Optagelse
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person som har almen interesse for jagt og/eller vildtpleje og som gennem sit medlemskab ønsker at støtte Foreningens formål. Medlemmerne er gennem Foreningens tilslutning til Danmarks Jægerforbund medlem af Danmarks Jægerforbund

5 Ophør
5.1 Udmeldelse af Foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af Foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for Foreningen.
5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.
5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.
5.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6 Kontingent og hæftelse
6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
6.2 Foreningen følger de af Danmarks Jægerforbund vedtagne regler for medlemskategorier.
6.3 Medlemmerne hæfter ikke for Foreningens forpligtelser.

7 Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være Foreningen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske med mindst 3 ugers varsel gennem skrivelse til medlemmerne og/eller på foreningens hjemmeside. Evt. senere rettidigt indkomne forslag offentliggøres på Foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.
7.4 Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af beretning om Foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisorer.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

 

8 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af Foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 2 uges varsel og/eller på foreningens hjemmeside.

9 Afstemninger
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har én stemme.
9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer begærer skriftlig afstemning.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10 Bestyrelsen
10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af Foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
10.3 Valgperioden er 3 år. Bestyrelsen afgår med 2 henholdsvis 3 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.
10.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
10.5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 af bestyrelsesmedlemmer begærer det.
10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.
10.10 Ved valg af suppleanter vælges disse specifikt som 1. suppleant, 2. suppleant etc. 1. suppleant indtræder i forbindelse med første ledige bestyrelsespost imellem generalforsamlinger, derefter 2. suppleant etc.
Suppleanter vælges for et år ad gangen. Såfremt en suppleant erstatter et bestyrelsesmedlem, sidder denne suppleant i bestyrelsen resten af det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

11 Våbenpåtegning                            

11.1 Har Jagtforeningen flugtskydning på programmet kan politiet godkende Jagtforeningen til at give våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på Foreningens medlemsbeviser.

11.2 Jagtforeningen kan kun godkendes til at give våbenpåtegning når;

  1. Bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne om vandel og personlige forhold fastsat i våbenbekendtgørelsen.
  2. Bestyrelsesmedlemmerne forpligtiger sig til at tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis Foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.
  3. Det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.

11.3 En våbenpåtegning kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

11.4 Ansøgning om samtykke til at give våbenpåtegning på medlemsbevis og godkendelse af det enkelte medlem til at opnå våbenpåtegn indgives på særlige blanketter. Ansøgningerne sendes til politiet.

11.5 Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som fremgår af våbenpåtegningen.

11.6 Når Jagtforeningen er godkendt til at udstede våbenpåtegninger skal bestyrelsen holde politiet underrettet om foreningens hjemsted og udskiftninger i bestyrelsen, således at politiet til enhver tid er underrettet om den siddende bestyrelses sammensætning.

  1. 7 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af Jagtforeningen ophører, eller hvis Foreningens godkendelse fra politiet bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politiet, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.

 

12 Tegningsret
12.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden/næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
12.2 Meddelelse af fuldmagt til Foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

 

13 Formue og regnskabsår
13.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

13.2 Foreningens beholdning af kontanter må maksimalt udgøre det til enhver tid nødvendige.
13.3 Regnskabsåret er kalenderåret.
13.4 Som overgangsordning dækker indeværende regnskabsår perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Næste regnskabsår dækker perioden 1. juli 2023 til 31. december 2023.

14 Revisoren
14.1 Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at Foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.
14.2 Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
14.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

15 Sammenslutning
15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at Foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, således at Foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

 

16 Opløsning
16.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at Foreningen opløses.
16.2 Ved Foreningens ophør – bortset fra ved sammenslutning med andre foreninger – kan Foreningens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt, overdrages til jagtligt og/eller naturbevarende formål i Fredensborg Kommune. Det jagtlige og/eller naturbevarende formål skal være fastsat i modtagende forenings vedtægter.

16.3. Såfremt der ikke der ikke træffes beslutning om anvendelse af nettoformuen iht. 16. 2 forvaltes formuen af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i Foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste Forenings kommune.

 

17 Ikrafttræden
17.1 Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den _ _ / _ _ 20_ _. Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.
Dirigent
Oprindelig vedtaget på den konstituerende generalforsamling 24. marts 1939, samt ændret på følgende ordinære generalforsamlinger 8. februar 1971, 28. januar 1986, 29. januar 1992, 7. februar 2001, 23 november 2006, 19. november 2008, 21. november 2012, 21. november 2015, november 2016, 19 november 2018.
Formand Peter Hammershøj