Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 24. April 2023

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 24. April 2023

Asminderød-Grønholt Jagtforening

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Asminderød-

Grønholt Jagtforening.

Tid: mandag den 24 april kl. 19.00

Sted: Endrupgård, Endrup Byvej 14, 3480 Fredensborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Forslag til ændring af vedtægter

3. Forslag om fusion med Tikøb Jagtforening

4. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil vi uddele jubilæumsnåle til de medlemmer, der gennem mange års medlemskab har gjort sig fortjent til dette.

Pbv

Peter Hammershøj

Formand

Ad vedtægter

(Forslaget til nye vedtægter ligger på foreningens hjemmeside).

En kort forklaring. Vedtægterne har gennem årene gennemgået en del

ændringer. Vi mener derfor, at det er hensigtsmæssigt, at foretage en generel revision for at få en bedre struktur af vedtægterne, således at de bliver mere overskuelige.

På et par punkter er der tale om egentlige ændringer:

 Regnskabsåret ændres fra at dække perioden 1. juli til 30. juni til at

være kalenderårsregnskab. Som overgangsperiode afsluttes indeværende regnskab 30. juni 2023 med ordinær generalforsamling i 4. kvartal 2023. Næste regnskabsår vil dække 1. juli til 31. december 2023 med ordinær generalforsamling i 1. kvartal 2024.

 Der indsættes en paragraf, som beskriver reglerne for en eventuel fusion med en anden jagtforening. Derved undgås en eventuel diskussion, om det skal følge bestemmelserne om vedtægtsændring eller bestemmelserne om opløsning af foreningen.

Hvis du har spørgsmål til forslaget om vedtægtsændring, er du meget

velkommen til at kontakte vores kasserer Chr. Færch Jensen, 23616562.

Ad fusion

Fusionsaftale

 Aftalens parter er Asminderød Grønholt Jagtforening (herefter ”AGJ”),

CVR 37864323 og Tikøb Jagtforening (Herefter ”TIJ”), CVR 41693681

 AGJ og TIJ har dags dato indgået følgende aftale om fusionering af de

to foreninger. Aftalen er først gyldig, når begge foreninger har godkendt

den iht deres vedtægter.

Denne godkendelse skal ske senest den 1. juli 2023, i modsat fald

bortfalder aftalen uden nogen form for kompensation til den anden part.

 Fusionsvilkår:

– Fusionen træder i kraft den 1. juli 2023

– AGJ er den fortsættende forening og fortsætter under navnet Asminderød Grønholt Jagtforening

– Vedtægterne for den fortsættende forening er de for AGJ gældende

– AGJ’s seneste godkendte regnskab er anført i bilag 2. Der er ikke i den efterfølgende periode sket betydende ændringer af AGJ’s økonomiske situation og finansielle stilling

– AGJ har ud over de i regnskabet anførte aktiver aktiverne anført i bilag 4, aktivliste

– AGJ har ingen forpligtelser ud over de i regnskabet anførte

– TIJ’s seneste godkendte regnskab er anført i bilag 5. Der er ikke i den

efterfølgende periode sket betydende ændringer af TIJ’s økonomiske

situation og finansielle stilling.

– TIJ har ud over de i regnskabet anførte aktiver aktiverne anført i bilag 6, aktivliste

TIJ har ingen forpligtelser ud over de i regnskabet anførte

– TIJ skal opsige lejemålet på grunden beliggende Gørlundevej 6B, 3140 Ålsgårde og afhænde det på grunden værende hus

– TIJ skal drage omsorg for opsigelse af bankkonti

TIJ skal overføre alle bankbeholdninger og kontantbeholdninger til AGJ’s bankkonto 3544 3544051415

– TIJ skal opsige alle indgåede aftaler til ophør snarest efter fusionsdatoen

– Begge parter er bekendt med den verserende retssag om den fælles

skydebane

– TIJ’s medlemmer har samme rettigheder i den fortsættende forening

som AGJ’s. TIJ tildeles ikke i forbindelse med fusionen plads i bestyrelsen for den fortsættende forening

Således aftalt

Tikøb Jagtforening

___________________________

Asminderød Grønholt Jagtforening

___________________________

 

Har du spørgsmål til fusionen er du meget velkommen til at kontakte vores

formand

Peter Hammershøj, 40110038

PBV

Peter Hammershøj

Formand