Kommunevalget 2021 – Jægerrådsformanden orienterer.

Kommunevalget 2021 – Jægerrådsformanden orienterer.

Kommunalvalget 2021 i et jægerperspektiv.

Hvert år danner jægernes ansøgning om jagt på de kommunale arealer skueplads til en omfattende debat på rådhuset. Ofte er der drama om resultatet, og jagt bliver typisk kun godkendt efter en debat og afstemning i byrådet. Således også i 2021, hvor debatten kom vidt omkring. Tjernobyl blev inddraget i argumentationen af Tinne Borch Jacobsen (V), og Thomas von Jessen (K) bidrog med urigtige røverhistorier han måske, måske ikke havde fra PMK udvalget. Til alt held var der også faglige og indsigtsfulde bemærkninger fra fx, Mia Stattau (V), Per Frost (A) og Lars Egedal (V).

Derfor er det oplagt, at Jægerrådet spørger byrådskandidater og deres partier om holdningen til centrale spørgsmål i relation til jagt og jægere i Fredensborg Kommune. Og det velvidende, at jagtspørgsmålet næppe er det eneste og vigtigste tema ved kommunalvalget.

Jagtforeningerne i Fredensborg Kommune tæller godt 800 medlemmer og det skønnes at der er ca. 1.200 der har indløst jagttegn i 2021. Jagtforeningerne er dermed en af de største foreninger i kommunen.

Jægerrådet har spurgt politikerne om følgende:

  1. Hvert år er der debat på rådhuset omkring jagt på de kommunale arealer. Jagterne er et væsentligt element i jagtforeningernes arbejde med nye jægere.

Vil du og dit parti støtte og arbejde for bevarelse af jagten på de kommunale arealer?

  1. Jagtforeningerne tilbyder alle lodsejere i kommunen at gennemføre regulering af ræve med skab, og skadevoldende som mink og råger. Det gælder private lodsejere, virksomheder, boligforeninger, men også kommunen som lodsejer. Det er altid lodsejer, der har ansvaret og forpligtigelse til at iværksætte en regulering, men jagtforeningerne påtager sig gerne arbejdet.

Ønsker du og dit parti, at kommunen benytter sig af denne ydelse, og vil du arbejde for at  formalisere det i praksis?

  1. Mange jægere og jagtinteresserede lodsejere gør en stor indsats for at forbedre forholdene for vildtet og dermed styrke biodiversiteten generelt. Kommunen og jægerne kan på lignende vis samarbejde om at udvikle de kommunale arealer, der anvendes til jagt. Læs fx https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/plant-for-vildtet-jaegerne-etablerer-masser-af-natur/

Vil du og dit parti være med til at starte et sådant samarbejde med henblik på at udvikle jagtmulighederne på de kommunale arealer?

 

Spørgsmålene er stillet til følgende 10 politikere/partier:

 

Lars Egedal                                                        Venstre

Per Frost                                                            Socialdemokratiet

Jesper Tvilde                                                     Konservative

Lars Simonsen                                                  Radikale

Hanne Berg                                                       SF

Charlotte Bie                                                     Liberal Alliance

Freja Karen Brabæk Kirstensen                      Uden Parti

Flemming Rømer                                              Dansk Folkeparti

Bjørn Svensson                                                 Enhedslisten

Steen Løfstrøm                                                 Nye borgerlige

 

Ud af de 10 er der 3 der har svaret. Ingen af de øvrige 7 er vendt tilbage. Og det selvom Jægerrådet har bedt om, at de gerne må give besked, i fald de ikke ønsker at medvirke.

De tre svar er fra henholdsvis Lars Egedal (Ventre), Per Frost (Socialdemokratiet) og Steen Løfstrøm via Søren Regenberg (Nye Borlige). Alle tre med positive tilkendegivelser – og tak for det. Svarene er gengivet i sin helhed nedenfor.

Svarene

Lars Egedal (Venstre)

Tak for din mail nedenfor. Hermed svar på dine spørgsmål nedenfor.

 

Vil du og dit parti støtte og arbejde for bevarelse af jagten på de kommunale arealer?

 

JA, men der er et lille “men”, jagt og regulering på kommunens arealer betragtes i byrådet som et etisk spørgsmål, og de enkelte partier stiller derfor traditionelt byrådsmedlemmerne fri i den årlige afstemning. Dette afspejler sig da også meget tydeligt i afstemningsresultaterne, hvor der stemmes på kryds og tværs af partiskel. 

Venstres nuværende byrådsgruppe er dog overvejende positiv overfor jægernes aktiviteter på de kommunale jorder med 5 ud af 7 for jægerne.

Jeg selv, er af den klare holdning, at vi af hensyn til jagtforeningens interesse i og mulighed for flora- og faunapleje, skal overgå til 4-årige aftaler, således, at der kun skal stemmes én gang i hver valgperiode. 

Samtidig skal en del af jordene udtages fra den ordinære drift, og driften af de udtagne arealer overgå til jægerne med henblik på biotoppleje, herunder anlæg af vildt- og blomsterstriber og agre. Jægerne skal således have pligt til at skabe biotopforbedringer og derved øge biodiversiteten i kommunen. Jeg ser dette som en 4-dobbelt WIN (natur, jægere og kommune og borgere).

 

Ønsker du og dit parti, at kommunen benytter sig af jagtforeningens service med regulering af ræve med skab og skadevoldende som mink og råger, og vil du arbejde for at  formalisere det i praksis?

 

Svaret er entydigt “ja”, og arbejdet er allerede igangsat.

Der er et behov for regulering, jagtforeningen har ekspertisen, og servicen er med til at øge forståelsen mellem jægere og ikke-jægere.

 

Vil du og dit parti være med til at starte et “plant-for-vildtet” samarbejde med henblik på at udvikle jagtmulighederne på de kommunale arealer?

 

Ja – ubetinget. Jeg tænker min besvarelse af spørgsmål 1 er dækkende, for min plan for, hvorledes vi med 4-årige aftaler kan sikre bedre vilkår for flora og fauna.

 

Per Frost (Socialdemokratiet)

Tak for muligheden for at svare.

 

Vil du og dit parti støtte og arbejde for bevarelse af jagten på de kommunale arealer?

Socialdemokratiet har altid støttet op om jagterne på de kommunale jorde. Vi anerkender jægernes indsats for at regulere ræve og mink og finder det derfor naturligt, at nyjægerne og andre har mulighed for jagt på kommunens arealer

 

Ønsker du og dit parti, at kommunen benytter sig af denne ydelse, og vil du arbejde for at  formalisere det i praksis?

Ja, Socialdemokratiet ønsker at benytte sig af jeres frivillige indsats med regulering af ræve og mink. Vi bidrager gerne med en indsats for at få jeres tilbud offentliggjort på relevante platforme og hjemmesider.
 

Vil du og dit parti være med til at starte en sådant samarbejde med henblik på at udvikle jagtmulighederne på de kommunale arealer?

Ja, det giver god mening at styrke biodiversiteten og det er en god sidegevinst, at det hjælper jeres jagter. Vi påskønner i det hele taget jeres gode foreningsliv, sammenhold og fællesskab. Det er også værd at bemærke jeres indsats for at uddanne nye jægerne i jagtens ædle kunst med god skik, jagprøver og det gode foreningsliv.

med venlig hilsen

Per Frost Henriksen (A)
byrådsmedlem
pf@fredensborg.dk
telefon 25 13 62 99

 

Steen Løfstrøm via Søren Regenberg (Nye borgerlige)

Jeg tillader mig at svare dig på din henvendelse til Steen Løfstrøm, da jagten ligger indenfor ”mit” resortområde i Nye Borgerlige i Fredensborg.

Jeg er 48 år gammel og selv glødende jæger og medlem af Danmarks Jægerforbund med lokalmedlemskaber i Hillerød Jagtforening og skydeforeningen på Hanebjerg, da det er i dette område jeg er vokset op. Jeg har sidste år modtaget DJ’s sølvnål for 25 års medlemskab, så det kræver ikke så megen overbevisning af mig og os om vores fælles sag. Jeg var selv formand for Ungjægerne i Hillerød for omkring 20-25 år siden, da begrebet ungjæger var helt nyt i Hillerød Jagtforening og kender derfor alt til nødvendigheden af kommunale tilbud til jagtforeningerne og særligt deres unge om at komme på en jagt, der ikke kræver den store pengepung og som tilmed tjener fællesskabets formål i forhold til regulering af skadevoldende vildt. Desværre har vi ikke gamle dages sensommer- og efterårsjagt på duerne, som ellers gav unge jægere mange gode, gratis jagttimer, men det må vi arbejde på at få tilbage på nationalt niveau. Vi har dog stadig ræve, råger, krager, mink, mårhund (ikke på Sjælland dog) og sine steder gæs og meget andet til regulering, som er nogle vildtarter, der giver de allermest udfordrende jagtoplevelser.

 

Generelt har vi i Nye Borgerlige som en af vores mærkesager en styrkelse af fritids- og idrætstilbud til borgerne i kommunen. Som en af del af dette ligger det os også meget på sinde, at bevare og om muligt styrke skydebanen i Langstrup. Dette unikke sted skal og må bevares og gerne udbygges, da vi i forvejen har for få lerduebaner i området og i Danmark i det hele taget. Hvis vi får magt som vi har agt, så vil vi arbejde for, at kommunen gør hvad den kan for at bringe en ende på de igangværende slagsmål om retten til at drive en skydebane på stedet. Denne ret er hævdvunden, da stedet har været benyttet som skydebane siden 60’erne. Eventuelle tilflyttere må acceptere, at banen var der først. Dette helt unikke sted skal bevares og udbygges hvor muligt som rekreativt område – også for larmende aktiviteter som skydning og modelflyvning.

Og nu til de konkrete spørgsmål:

  1. Nye Borgerlige vil arbejde for at styrke og udbygge jægernes muligheder for at gå på jagt på kommunens arealer. Udover at jagten tjener et konkret formål er den også en unik indgang til fantastiske naturoplevelse og lærer både unge og gamle om at leve i og med respekt for naturen.
  2. Nye Borgerlige vil arbejde for, at samarbejdet mellem lodsejere og kommune om regulering af sygt og skadevoldende vildt formaliseres, således at alt det arbejde der KAN uddelegeres til jagtforeningerne i området bliver det. Her skal dog findes en afgrænsning i forhold til rotter og andet, som SKAL aflives og hvor gift normalt er den bedste løsning. Det skal således være klart beskrevet, hvor det giver bedst mening af bekæmpe det skadevoldende vildt med skydevåben, og det er så her jægerne kommer på banen. Vi er selvfølgelig generelt for og påskønner, at jægerne påtager sig denne samfundsopgave, da det samtidig også er en utroligt spændende og udfordrende jagtform, som kan give unikke læringsmuligheder for unge.
  3. Naturbevarelse er en af Nye Borgerliges helt fundamentale mærkesager. Herunder hører også, at kommunale arealer selvfølgelig skal give vildtet optimale livsbetingelser ligesom vores natur i øvrigt skal det. Vi er for, at der etableres et samarbejde med jægerne om at forbedre livsvilkårene for vildtet og dermed jagtmulighederne på de kommunale arealer.
  4. Som punkt 4 må i gerne bringe vores synspunkter vedr. Langstrup Skydebane.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer og uddybning og ser frem til et rigtigt godt samarbejde med Jægerne i kommunen.

Kommentarer fra Jægerrådsformanden

Det påskønnes, at der er flere partier, hvor den officielle politik understøtter jægernes sag og indsats. For både Venstre og Socialdemokratiet gælder, at de har byrådsmedlemmer der modarbejder jagt og jægere. Partiernes medlemmer af byrådet kan således godt stemme imod partiets officielle politik. Fra Jægerrådets side skal der derfor opfordres til at stemme personligt.

At Jægerrådet ikke hører fra de øvrige kandidater/partier kan til dels undre. Partier som SF og Enhedslisten er notorisk jagtmodstandere, men det havde været passende med lidt saglig og konkret argumentation. At Lars Simonsen (Radikale) ikke svarer overrasker ikke. Han svarer heller ikke borgere, der henvender sig direkte til ham vedrørende vilde mink på de kommunale arealer (Han er formand for PMK udvalget). Nogle af de mindste partier er måske undskyldt, idet de ikke har ressourcerne til at sætte sig ind i alle fagområder. Men at de konservative ikke kan bidrage med en jagtfaglig stillingtagen undrer.