… mere om jagt på de kommunale arealer

… mere om jagt på de kommunale arealer

Mandag den 26. april kommer vores sag på byrådsmødet kl. 18.00. (Mødet transmitteres ikke digitalt, men er et fysisk møde med plads til ca. 30 tilhørere). I den forbindelse har forvaltningen bedt om udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening. Deres svar kan i læse nedenfor. Yderligere kan i læse Jægerrådets og bestyrelsens bemærkninger til DN’s brev, begge breve er sendt til byrådet.

Brev fra DN til byrådet:

DN Fredensborg

Dato: 15-04-2021
Fredensborg Kommune
Byrådet
 
Jagt på kommunale arealer i Fredensborg Kommune
 
Introduktion
På opfordring fra Fredensborg Kommunes Byråd giver DN Fredensborg her sin tilgang til overordnede rammer for jagt på kommunale arealer og sin holdning til jagt på kommunale arealer i Fredensborg Kommune.
 
Beskyttelse forud for benyttelse
Jagt er nedlæggelse af pattedyr og fugle for fritidsaktivitetens skyld eller for at regulere bestanden. Danmarks Naturfredningsforenings grundlæggende holdning til jagt og vildtforvaltning er, at ”beskyttelse” skal gå forud for ”benyttelse” af naturen. Forudsætningen for jagt er derfor, at den danske forvaltning skal respektere og udmønte Biodiversitetskonventionen og EU’s naturbeskyttelsesdirektiver.
Forsigtighedsprincippet i forhold til jagt bevirker, at manglende viden og tvivl om bæredygtigheden af jagten må føre til begrænsninger for jagt.
 
Jagt under hensyn til natur og mennesker
Jagt skal altid foregå i overensstemmelse med De Jagtetiske Regler og med gældende national og international lovgivning. Jægerne skal tage hensyn til den øvrige befolknings interesser, til naturen, til friluftslivet og til de jagtbare dyre- og fuglebestandes levedygtighed.
 
Videnbaseret forvaltning
Det er vigtigt, at alle beslutninger om jagt og forvaltning af vildt er baseret på konkret viden, fx om udbredelse og status for de enkelte arter af fugle og pattedyr. DN ønsker, at fyldestgørende viden og forvaltningsplaner skal udgøre henholdsvis fundament og ramme for jagten.
 
Etiske værdier
DN vægter de etiske værdier højt. Jagt må ikke begrænse eller stride mod naturværdier og andet friluftsliv. Helt centralt for DN er det, at vildtet ikke må jages i yngletiden, og at det kun må reguleres, hvis der er en vigtig grund til det, og i de tilfælde kun, når der er givet konkret tilladelse til at regulere bestanden.
 
Fredensborg Kommune
Kommunen begunstiger jægerne ved at give dem jagt på de kommunale arealer. Der er i forvejen jagt på de private arealer. De kommunale arealer mellem statsskovene kan vildtet have glæde af, så længe de ikke bliver forstyrret af jægerne.
Jagtforeningen bliver i forvejen favoriseret af kommunens omgang med støjen fra Langstrup Flugtskydebane, som talrige undersøgelser, målinger og beregninger har vist langt overstiger eksisterende støjgrænser.
Da der er offentlig adgang til kommunale arealer udgør jagt på råvildt en sikkerhedsrisiko for personer der måtte færdes der. Den samme risiko er ikke tilstede på private arealer, hvor der ikke er offentlig adgang.
Efter den kostbare naturgenopretning af den tidligere Karlebo Skydebane i Langstrup Mose, er det specielt vigtigt, at et sådant naturområde får lov til at udvikle sig uden vildtet forstyrres af jagt. Det samme gælder øvrige kommunale arealer, især hvor der er naturgenopretning og naturpleje eller planer herom.
 
Venlig hilsen
Jens Søndergaard
Formand
DN Fredensborg
 
 
Jægerrådets replik:
Fredensborg Kommune 21. april 2021
Byrådet
 
Replik til Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til jagt på de kommunale arealer.
 
Det er kommet til Jægerrådet i Fredensborg kendskab, at Danmarks Naturfredningsforening (DN), af byrådet er blevet bedt om at kommentere sagen omkring jagt på de kommunale arealer. Hvad DN mere præcist er blevet bedt om har Jægerrådet ikke kendskab til. Men vi er bekendt med indholdet af DN’s kommentarer.
 
Jægerrådet kan konstatere, at DN primært giver udtryk for deres generelle holdninger til jagt. Der er således ikke taget jagtfaglig stilling til jagt på de konkrete arealer, hvortil Jægerrådet har søgt om jagt.
 
 Der henvises til jagt på arealer mellem statsskovene. Ingen af arealerne der er søgt jagt på ligger op til statsskove!
 Ansøgningen bliver, uden jagtfaglig sammenhæng, koblet til at Fredensborg kommune skulle favorisere Langstrup Flugtskydebane. En påstand, som DN må stå på mål for, og som på ingen måde kan have sammenhæng med ansøgningen om jagt på kommunale arealer.
 Endelig påstår DN, at jagt ikke skulle være foreneligt med naturpleje og naturgenopretning. Intet kan være mere forkert. Jægerne og Danmarks Jægerforbund er blandt dem der årligt bruger flest midler på naturpleje, og vi ser naturpleje som en forudsætning for bæredygtig jagt. F.eks. kunne det være oplagt om kommunen rådførte sig med jagtforeningen (AGJ) omkring vildtagre på de kommunale jorde. Et område hvor jagtforeningen har stor ekspertise.
 
Med hensyn til jagternes afvikling på de kommunale arealer, henviser vi til både ansøgningen og de rapporter der allerede foreligger i relation til ansøgningen.
 
Det kan undre, at byrådet beder om kommentarer fra en anden forening. En forening der af tidligere og nuværende folketingspolitikere (Venstre), bliver kaldt et ”fundamentalistisk naturparti” med rødder i den yderste venstrefløj (Berlingske Tidende 19. april 2021).
 
Hvis byrådet ønsker jagtfaglige kommentarer til ansøgningen, udover de foreliggende, kunne man f.eks. bede om kommentarer fra en myndighed, f.eks. Naturstyrelsen i Nordsjælland.
 
Jægerrådet Fredensborg sætter sin lid til, at Byrådet i denne som i alle andre sager, baserer deres beslutning på fakta og faglighed, og ikke lader sig vildlede af følelser og fordomme.
 
Med venlig hilsen
Jægerrådet Fredensborg
Formand Lars Aarup
 
 
Og bestyrelsens bemærkninger:
 
Kære alle
I forbindelse med DN’S formand Jens Søndergårds brev vedr. jagt på de kommunale arealer, vil jeg tillade mig at komme med et par bemærkninger:
 
Indledningen i DN’s brev er, som vi kender deres overordnede politik og dette kan vi som jægere ikke være uenige i, det er også vores interesse at tage vare på naturen.
 
Når vi gerne vil have adgang til jagt på de kommunale områder, hænger det sammen vores ønske om at kunne uddanne vores nye jægere både som naturbrugere og dygtige jægere.
 
Vores færden i naturen vil, altid foregå efter de danske forvaltningsplaner og gældende internationale konventioner.
Det er en af årsagerne til at vi uddanner Nyjægerne, så vi under meget kontrollerede forhold, kan give dem en oplevelse af, hvordan jagt skal leve op til ovenstående.
 
Med baggrund i ”De jagtetiske regler” og den øvrige lovgivning, uddanner vi nye jægere til at tage vare på naturen og møde andre naturbrugere på en hensynsfuld måde. Det er ikke udbyttet størrelse, der er afgørende for en jægers naturoplevelse.
 
Forskellen på Jagt og Regulering er klart defineret i lovgivningen og i AGJ har vi et korps af specialuddannede jægere , som frivilligt yder hjælper borgerne og kommunen i forbindelse syge ræve og andre arter som ønskes reguleret. Dette foregår altid efter tilladelse fra Naturstyrelsen og efter gældende lovgivning.
 
I øvrigt finder jeg det meget betænkeligt at DN inddrager Flugtskydningsbanen i sin vurdering af jægernes adgang til kommunale arealer. Og at der skulle eksistere talrige reporter om overtrædelser af miljøgodkendelsen må stå for DN’s egen regning.
 
Med venlig hilsen
Peter Hammershøj
Jagttegnslærer
Medlem af bestyrelsen for Asminderød-Grønholt Jagtforening