Jagt på de kommunale arealer i 2021

Jagt på de kommunale arealer i 2021

Som i de mange foregående år har Jægerrådet Fredensborg igen i 2021 ansøgt om jagt på kommunale arealer. Det drejer sig om drivjagter med hagl og riffeljagt efter råvildt. Selve jagterne har sjældent kastet det store udbytte af sig, men de har været til stor glæde for mange i foreningerne, ikke mindst ny-jægerne.

Der er dog stor modstand mod jagterne fra en række lokalpolitikeres side. Sidste år betød det, at vores ansøgning kun blev imødekommet med stemmerne 13-12 i Byrådet. Og så var det endda med en række begrænsninger i forhold til de tidligere år.

2021 er også et kommunalt valgår. Valget er til november. Det er ikke ligegyldigt hvem jægerne stemmer på. Nedenfor kan du se selve ansøgningen om jagt på de kommunale arealer. Vi håber forvaltningen og Byrådet kan få behandlet ansøgningen inden bukkejagten. Her på siden skal I nok blev informeret om Byrådets afgørelse, samt hvilke politikere der har stemt for og imod.

Med venlig hilsen

Lars Aarup

Jægerrådsformand Fredensborg

 

……..

 

Fredensborg Kommune                                                 Den 11. februar 2021/LAa

Center for Politik og Strategi

Egevangen 3B

2980 Kokkedal

Att. Hanne Wittrup

Afholdelse af jagt på kommunale arealer – indberetning for 2020-2021 og ny ansøgning for sæsonen

2021-2022.

Indberetning for 2020.

Med henvisning til kommunens brev om tilladelse til jagt på kommunens arealer kan det oplyses, at jagterne har været afholdt som følger:

Der har deltaget i alt 12 ny-jægere fra Asminderød-Grønholt Jagtforening og Jagtforeningen af 14. maj.

Jagterne blev ledet med respekt for sikkerhed, jagtetik og godt kammeratskab i et pragtfuldt naturområde. Asminderød-Grønholt Jagtforening stod for administration og afholdelse af jagterne.

Alene jagterne på rådyr vildt blev gennemført. Drivjagterne blev aflyst af hensyn til Corona restriktionerne.

Der blev ikke nedlagt rådyr, men der blev set dyr på alle såter, og ny-jægerne fik en dejlig og lærerig oplevelse. Jagterne blev afholdt over 2 dage i efteråret.

Mht. regulering har reguleringskorpset igen i 2020 haft en del henvendelser fra private borgere vedrørende især skabsræve. Vedr. regulering af mink, er vi blevet kontaktet af Fredensborg Kommune, som på baggrund af en borgerhenvendelse bad os opsætte fælder på Bjerre Strand. Dog ingen fanget endnu. Et par af vores unge reguleringsjægere har i december overtaget ansvaret for regulering af mink i Nivå Havn gennem Nivå Lystfiskerforening.

Der skal lyde en stor tak til Byrådet og administrationen for tilladelsen til jagt på kommunens arealer. En tilladelse vi anmoder om også i den kommende sæson.

Ansøgning vedr. 2021.

Jagt.

Jagtsæson 2021.

Jagtforeningerne anmoder om tilladelse til at holde jagter på samme kommunale arealer i den kommende jagtsæson 2021, som der i tidligere år har været tradition for at afholde jagter på. Det gælder således også tilladelse til bukkejagt, der udgik i 2020, idet et af byrådsmedlemmerne fejlagtigt mente, at det var nyt.

Det var det ikke, men dog udspecificeret af hensyn til overblik og indsigt.

Det vil sige på følgende arealer:

Hele jagtsæsonen.

Arealer ved Endrupvej 64, Fredensborg. Omfattende ca.12 ha til due- og jagt råvildt.

Arealer i Langstrup Mose, omfattende ca. 18 ha til jagt på råvildt – og drivjagter.

Arealer nord for Fredtoften betegnet ”Sømosen” omfattende 8,75 ha til jagt på råvildt og til drivjagter.

Arealer ved Kejserdal (17,65 ha) til råvildt- og drivjagt samt jagt på skade, krage og skovdue.

Råbukkejagt – 16 maj til 15 juli.

Udover ovennævnte anmoder vi om tilladelse til 2 råbukke jagter i perioden 16. maj – 15. juli 2021 på hvert af ovennævnte arealer ved Endrup, i ”Sømosen” og ved Kejserdalen.

Råbukke jagterne vil blive gennemført med stor forsigtighed i tidsrummet fra solopgang til kl. 10 og fra kl. 15 til solnedgang. Arealernes ejere, forpagtere, og naboer vil blive grundigt orienteret om jagterne.

Jagterne vil foregå på det grundlag, der beskrives i de indhentede jagtanalyser og vurderinger foretaget af Dansk Jagtakademi, og aftaler om jagttidspunkter med forpagterne. Vi begrænser os således til 2 anstandsjagter på hvert areal anbefalet af Dansk Jagtakademi.

Jagtforeningerne sikrer, at der i jagtens udøvelse udvises stort hensyn til arealernes naboer og publikum.

Regulering.

Regulering er et tilbud fra jagtforeningen til kommunen, på linje med den service foreningerne tilbyder de private lodsejere. Det er en service der er tradition for, og som anses for en modydelse til jagten på de kommunale arealer. Kommunen kan naturligvis også ansætte nogle jægere til opgaven. Det er dog Jægerrådets opfattelse, at personaleudgifterne vil være bedre brugt i ældreplejen eller tilsvarende.

Det er altid lodsejeren, der har ansvaret og forpligtigelsen i forhold til en evt. regulering. Der foregår således ingen regulering uden lodsejerens involvering. Er det en regulering der fordrer en specifik tilladelse, er det lodsejeren der ansøger om dette.

Regulering kan ikke fortages af hvem som helst. Man skal have jagttegn og lovgivningen omkring regulering er ganske omfattende. Derfor har alle, der i regi af Jægerrådet, foretager regulering gennemgået et særligt reguleringskursus tilrettelagt af Danmarks Jægerforbund. Jægerrådet har udpeget en reguleringskoordinator, og vi er i tæt kontakt med Naturstyrelsen vedr. reguleringen.

Den ydelse der stilles til rådighed via Jægerrådet omfatter rådgivning, hjælp til reguleringsansøgninger, regulering med fælder og evt. regulering med våben. Typisk regulering vil omfatte: ræv med skab, mink, duer, råger og evt. gæs.

Ydelsen er gratis fra Jægerrådets side, men den enkelte reguleringsjæger  kan forlangekørselsgodtgørelse for sit virke.

Jagtforeningerne i Fredensborg omfatter 2 foreninger. Asminderød-Grønholt Jagtforening og Jagtforeningen af 14. maj. Især den første er meget stor og er med mere end 800 medlemmer en af de største foreninger i kommunen. Der har i 2020 været en bruttotilgang på ca. 100 nye medlemmer og 2021 tegner i samme retning. Foreningen modtager pt. ikke midler via Fredensborg reglerne ligesom de ikke beder om omklædningsfaciliteter, kunststofbaner eller tilsvarende.

Med venlig hilsen

Jægerrådet Fredensborg

Formand

Lars Aarup